Eplife.az

» » Dәrinin ultrasәslә tәmizlәnmәsi.


Dәrinin ultrasәslә tәmizlәnmәsi.

Dәrinin ultrasәslә tәmizlәnmәsi ­ ultraqısa dalğalarla tәsir etmәklә dәrinin qeyri ­ travmatik tәmizlәnmәsi üsuludur. 
Dәri tonik vә ya xüsusi gel ilә işlәndikdәn sonra xüsusi kosmetik aparat olan dalğa generatorunun tәsirinә mәruz qalır. Bu prosedura nәticәsindә dәridәki mәsamәlәr açıldıqdan sonra, onların daxilindәn sәthinә qalxan çirklәr xaric olunur. Ultrasәs tәmizlәnmәsi hәmçinin,dәrini dә hamarlaşdıraraq dәridәki qırış vә çapıqların daha az nәzәrә çarpmasına sәbәb olur,dәridәki mәsamәlәri daraldır,piy vәzilәrindәn piy ifraz edilmәsini tәnzimlәyir.
Ultrasәsli tәmizlәmә tәravәtini itirmәyә başlamış dәrinin cavanlığını qoruyub saxlamaq üçün ideal üsul hesab edilir